YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Popüler Yayınlar

internet denizi

2 Mart 2012 Cuma

ELEKTRİK ENERJİSİ VE TASARRUFUN ÖNEMİ

ELEKTRİK ENERJİSİ VE TASARRUFUN ÖNEMİ 
ÖZET 
Ülkemizdeki binalarda büyük bir enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Yapılan enerji etüd çalışmalarla elde edilen veriler sonucunda potansiyel enerji tasarruf bölgeleri ve yalıtım uygulamaları ile sağlanacak enerji tasarrufunun önemi vurgulanmaktadır. 
Bu çalışma ile ülkemizdeki okul binalarının karekteristik yapısının belirlenmesi ve enerji tüketimleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. 

GİRİŞ 
1970’li yıllarda petrol fiyatlarındaki ani artış dünya ülkelerinde büyük bir ekonomik krizin ve enerji darboğazının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla ülkeler, bu krizin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için enerji tasarrufuna ve yeni enerji kaynaklarına yönelinmesine önem vermişlerdir. 
Ülkemizde de enerji darboğazının aşılabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmış ve 11.11.1997 tarihinde “ Elektrik Enerjisi Tasarrufu için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Alacakları Önlemler” konulu bir Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır. 
Bu genelgenin 1.maddesinde; 
“Tüm Kamu Kurum ve kuruluşları tesislerinde tüketilen elektrik enerjisini takip etmek üzere bir şube müdürlüğünü görevlendirecektir. Bu müdürlük tüm bina, bahçe, atölye ve benzeri müştemilatın elektrik enerjisini aylık olarak toplayacak, tesiste ısınma ve benzeri amaçla kullanılan diğer enerji ( fuel-oil, kömür, doğalgaz vb.) türlerinin de envanterini tutacaktır. 
Görevlendirilmiş müdürlük aylık tüketim değerlerini bir önceki senenin aynı ay ve bir önceki ay değerleri ile karşılaştıracak, değerlerdeki artış ve azalmanın nedenlerinin de yer aldığı bir raporu ita amirine gönderecektir. Her yıl sonunda yıllık değerlendirme raporu hazırlanarak, alınan önlemler ve enerji için yapılan ödemeler bu raporda özetlenecektir” ifadesi yer almaktadır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının İdaremiz bünyesindeki Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezine ( UETM ) vermiş olduğu görev gereğince, kamu kurumlarından gelen raporlar değerlendirilerek, binaların iklim bölgelerine göre ve illere göre enerji tüketim profilleri elde edilmiştir. 
1.ÜLKEMİZDE ELEKTRİK VE BİRİNCİL YAKITLARDA TASARRUFUN GEREKLİLİĞİ 
Ülkemizdeki enerji kaynaklarının daha ekonomik tüketilmesi, çevreye olan etkilerinin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla kamu binalarında tüketilen enerjinin daha verimli kullanılması için idaremiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 

Klima kullanım oranı % 6.6 dır. 
Isıtma sistemlerinin % 16.3’ünde otomatik kontrol sistemi bulunmaktadır. 
2001 yılı kişi başına elektrik tüketimi 1427 kWh / kişi olmuştur. 
Derece – gün bölgelerine göre birim kullanım alanına düşen elektrik tüketimi 1.bölgede 30 kWh/ m2 , 2.bölgede 46 kWh/ m2, 3.bölgede 27 kWh/ m2 , 4 bölgede 22 kWh/ m2 olarak gerçekleşmiştir. 
İl bazında 87 kWh/ m2 elektrik enerjisi tüketimi ile İstanbul en yüksek, 9 kWh/ m2 elektrik enerjisi tüketimi ile Iğdır en düşük tüketime sahiptir. 
SONUÇ 
Rapor sonuçlarından TS 825’e göre bölgesel ısıtma enerji değerleri gözönüne alınarak genelleme yapılması durumunda okullar için % 40’lara varan bir enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur. 
Mevcut okul binalarında yalıtım, ısıtma ve aydınlatmada otomatik kontrol sistemlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. 
Verimli çalışma için gerekli konfor şartlarını değiştirmeden enerji tüketimlerinin azaltılması; 
1. Enerji sistemleri ( Isıtma, Aydınlatma, Havalandırma) 
2. Yapı sistemleri ( Dıştan veya İçten Yalıtım ) 
gibi enerji, yapı sistemlerinin iyileştirilmesi ve kullanım alışkanlıklarının düzeltilmesi ile mümkündür. 
Genelge ile sorumluluk verilen şube müdürlükleri tarafından tüketimlerin izlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışanların bilinçlendirilmesi ile mevcut tasarruf potansiyelinin kazanılmasında en önemli adımlar olabilecektir. Tüketimde yerli enerji payının devamlı azaldığı ülkemizde, bina sektöründe mevcut tasarruf potansiyeli, yeni bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu amaca yönelik olarak yapılan bu çalışmalar diğer bina grupları içinde geliştirilerek en yaygın şekilde devam ettirilmesi planlanmaktadır. 
Enerji tasarrufu; temiz, ucuz ve alternatif bir kaynak olarak değerlendirilmeli ve toplumun her kesiminde daha verimli ve çevreyi daha az kirleten, devamlılığı olan enerji politikaları geliştirilmelidir. 
“En ucuz enerji kaynağı tasarruftur.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar